VŠEOBECNÉ OBCHODNE PODMIENKY PLATNÉ PRE NÁKUP PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU AGROZAMI.SK

V týchto všeobecných obchodných podmienkach sa oboznámite so základnými zásadami a princípmi obchodných vzťahov, ktoré vytvorením nákupu na našich internetových stránkach vznikajú medzi Vami (kupujúcimi) a nami (predajcom).
Všetky ustanovenia uvedené v tomto dokumente sú platné a vytvorené dňa 22.08.2019.

VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

Nákupom na stránkach agrozami.sk nakupujete výrobky výhradne od spoločnosti Agrozami, spol. s r. o. pridaním položiek do nákupného košíka, vyplnením osobných údajov a odoslaním objednávky elektronickou formou.

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe platnej objednávky, ktorú kupujúci vytvorí na stránke obchodu. Súčasťou každej platnej objednávky je meno a priezvisko kupujúceho, telefónne číslo a adresa doručenia objednávky (v prípade odberu na jednom z našich odberných stanovísk je adresa nahradená skrátenou adresou odberného miesta s označením MLIEČNY EXPRES). Objednávky sú vybavované v poradí, v akom sú do systému zadávané. Usporiadanie objednávok sa však môže meniť v závislosti od dostupnosti tovaru.

Vytvorením objednávky sa kupujúci zaväzuje za tovar zaplatiť kúpnu cenu stanovenú podľa obchodných podmienok. V prípade, ak zadáte emailovú adresu, potvrdzujúci mail o vytvorení objednávky, ktorý je automaticky odoslaný na Vašu emailovú adresu, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

V prípade, že nie sme schopní vybaviť Vašu objednávku v stanovenom termíne, budeme Vás včas kontaktovať telefonicky a dohodneme si s Vami ďalší postup.

V prípade dlhodobej nedostupnosti tovaru alebo iných nepredvídateľných podmienok Vás taktiež budeme o takejto skutočnosti informovať telefonicky.

POTVRDENIE PLATNOSTI OBJEDNÁVKY

Objednávka nadobúda platnosť telefonickým potvrdením zo strany predajcu. V rámci telefonického potvrdenia si predávajúci s kupujúcim dohodne dobu vybavenia a doručenia objednávky, miesto a čas doručenia objednávky, predávajúci upovedomí kupujúceho o prepravných nákladoch spojených s dodaním objednaného tovaru. Takáto forma dohody je záväzná pre obidve zmluvné strany a je nevyhnutná pre úspešné vytvorenie objednávky. Telefonické potvrdenie objednávky je vykonané najneskôr do 48 hodín od vytvorenia objednávky zo strany predávajúceho na náklady predávajúceho. Kupujúcemu nie sú za volanie účtované žiadne poplatky.

V prípade nevyhovenia akýchkoľvek podmienok zo strany kupujúceho alebo predávajúceho majú obe strany možnosť takúto objednávku okamžite uznať za neplatnú a objednávka sa stáva uzatvorenou bez ďalšej možnosti zmeny.

ZRUŠENIE A ZMENA OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky je možné zo strany kupujúceho bez poplatku, pokiaľ je tak vykonané najneskôr 24 hodín pred vopred dohodnutým termínom doručenia. Objednávku je možné stornovať elektronicky na emailovej adrese obchod.agrozamimail.com (stornovanie je platné po obdržaní potvrdenia o úspešnom zrušení objednávky) alebo telefonicky. Akákoľvek iná forma zrušenia objednávky vytvorenej v našom elektronickom obchode nie je možná.

Zmenu objednávky je možné vykonať taktiež najneskôr 24 hodín pred plánovaným doručením objednávky. Vykonané zmeny (zmena množstva, druhu tovaru, adresy doručenia) môže mať ďalší vplyv na postup vybavenia objednávky a na výslednú cenu. Uskutočnenie zmeny v objednávky je možné vykonať bezplatne.

Náš obchod si vyhradzuje možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade, ak tovar objednaný kupujúcim nie je možné z akýchkoľvek dôvodov doručiť v uvedenej cene alebo množstve. Takáto situácia je samozrejme riešená s kupujúcim telefonicky bezodkladne po vzniknutí takejto situácie a je dohodnuté náhradné riešenie. Zákazník má možnosť takéto riešenie neprijať a objednávku stornovať.

VRÁTENIE A REKLAMÁCIA TOVARU

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať len presne stanoveným spôsobom a žiadnym iným. Predmetom predaja v našom internetovom obchode je potravinársky tovar s krátkou dobou trvanlivosti, ktorá predstavuje pri čerstvom mäse

24 – 48 hodín. Z tohto dôvodu môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy výhradne pri prevzatí tovaru ak má podozrenie, že doručený tovar nezodpovedá objednanému tovaru. V prípade, že sa objavia skryté chyby mäsa (v jeho štruktúre, zakrvavenia, vredy), je možné takéto chyby reklamovať bezodkladne po ich zistení najneskôr do 48 hodín od zakúpenia tovaru.

V prípade, že objednávke nezodpovedá množstvo doručeného tovaru, či už spôsobom, že Vám bolo doručené nadmerné množstvo tovaru alebo nedostatočné množstvo tovaru, takáto objednávka bude v prípade neakceptovania kupujúcim upravená do stavu akceptovateľného a vyhradeného v týchto podmienkach. Prípustný váhový rozdiel, ktorý môže vzniknúť z dôvodu rôznych veľkostí živočíšnych výrobkov, sa môže pohybovať v rozmedzí 15% a vytvorením objednávky kupujúci s týmto rozdielom súhlasí. Cena uvedená pri vytvorení objednávky je len informatívna a môže sa pohybovať v závislosti od prípustného váhového rozdielu. Skutočná cena objednaného tovaru spolu s cenou dopravy bude uvedená pri dodaní tovaru na objednávkovom zázname.

V prípade, že je reklamácia kupujúceho uznaná ako opodstatnená, budú Vám vrátené finančné prostriedky za objednávku najneskôr do 14 dní od uznania reklamácie na účet alebo v hotovosti po dohode. Kupujúci nemá právo na vrátenie finančných prostriedkov spojených s dodaním a vybavením tovaru a ani iných vzniknutých škôd, ktoré mu vznikli pri neúspešnom vybavení objednávky.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok reklamácie tovaru, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nemá povinnosť vrátenia kúpnej ceny a prepravných nákladov kupujúcemu.

PLATBA ZA OBJEDNANÝ TOVAR

Platba za objednaný tovar sa uskutočňuje v hotovosti pri prevzatí tovaru do rúk predávajúceho. Kúpna cena je určená množstvom dodaného tovaru a prepravnými nákladmi. Spolu s objednaným tovarom kupujúci obdrží zhrnutie celej objednávky spolu s finálnou cenou objednávky.

Pri platení za objednaný tovar nie je možné platiť zľavovými kupónmi ani stravnými poukážkami.

CENY PONÚKANÝCH PRODUKTOV

Ceny uvedené v našom internetovom obchode platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu. Ceny uvedené pri produktoch sú v základných jednotkách. Objednanie tovaru je možné v presne stanovených množstvách. Toto množstvo je možné meniť len po vzájomnej dohode. Všetky ceny sú uvedené s DPH 10%.

Cena za dopravu je účtovaná samostatne a závisí od množstva objednaného tovaru a miesta doručenia. Vo vybraných regiónoch sa doprava riadi príslušnými pravidlami, ktoré sú určené na našich internetových stránkach. Pre získanie dopravy zdarma musia byť splnené všetky podmienky vymedzené v časti doprava na stránke agrozami.sk. Cena za dopravu je určená individuálne po telefonickom potvrdení objednávky. Táto cena nie je pre vybrané regióny fixná a môže sa meniť.

DODANIE TOVARU

Dodávky tovaru uskutočňujeme vlastným zásobovacím vozidlom s chladiarenským zariadením. Dodanie tovaru sa uskutočňuje vo vyhradených dňoch, ktoré sú určené na našich internetových stránkach, v zmysle zadanie objednávky.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prevzatú objednávku kvalitatívne aj kvantitatívne skontrolovať. Pri vzniknutí akýchkoľvek skutočností na vrátenie tovaru sa kupujúci riadi reklamačným poriadkom uvedeným na tejto stránke.

Dodacie náklady sú uvedené pri každej objednávke individuálne. V cene dodania je zahrnuté privezenie na adresu (odberné miesto) zadanú pri objednávke. Dodacia lehota je stanovená pri telefonickom potvrdení objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme v stanovenom termíne, resp. nebude na zadanej adrese v stanovenom čase, predávajúci má právo na náhradu dopravných nákladov spojených s neúspešným vybavením objednávky (doprava, uskladnenie).

Za tovar preberie zodpovednosť kupujúci po jeho prevzatí. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva po uhradení platby za objednaný tovar.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Agrozami, spol. s r. o. sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nezneužije osobné údaje uvedené pri vyplnení objednávky. Tieto údaju nie sú uchovávané na našich serveroch a ich použitie je vyhradené po dobu vybavenia objednávky. Vytvorením objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Pri používaní našej stránky taktiež súhlasíte s používaním cookies vo Vašom internetovom prehliadači.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami platnými pre nákup prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaných na stránkach agrozami.sk, a že súhlasí s reklamačným poriadkom.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že telefonická a elektronická forma komunikácie sa uznáva za plne záväznú pre obe zmluvné strany.